sprawdź Przykładowe Formy Jałmużny

sprawdź Przykładowe Formy Postu

ZAKAPŁANA.pl

Post

Jałmużna

MODLITWA

POST

CIERPIENIE

OFIARA

Ofiarowanie cierpieniana

Dlaczego powinniśmy modlić się za kapłanów? Przede wszystkim dlatego ,że każdy kapłan potrzebuje modlitwy wspólnoty, której służy. Bez kapłanów nie będziemy mieli pokarmu Eucharystycznego, a potrzebujemy go jak chleba powszedniego. Kościół dzięki Eucharystii żyje i prowadzi wiernych do nieba. Dlatego modlitwa o świętych, oddanych Chrystusowi kapłanów jest zadaniem każdego chrześcijanina. Już święty Jan Maria Vianney proboszcz z Ars mówił”, że nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni mało się modlą”.

Oprócz modlitwy istotny jest pst i ofiarowanie cierpienia za Kapłanów. W miarę jak człowiek bierze
swój krzyż , łącząc się duchowo z Krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia.
Świadomy ,że męka Krzyża jest nierozerwalnie złączona z chwałą Zmartwychwstania ,odnajduje
całkowicie nowe światło, które pomaga mu przedzierać się poprzez mrok zwątpienia czy rozpaczy.

Wsparcie dziełami miłosierdzia biednych i samotnych oraz ludzi cierpiących. 

Sprawdź przykładowe formy modlitwy

Człowiek odkrywając przez wiarę odkupieńcze cierpienie Chrystusa, odkrywa
zarazem w nim swoje własne cierpienia, odnajduje je przez wiarę na nowo,

nasycone nową treścią i nowym znaczeniem. Nie marnuj skarbu cierpienia!

 Jeżeli spotyka Cię jakiekolwiek cierpienie, to pamiętaj, że natychmiast trzeba ofiarować je
Bogu, jednocząc się z cierpieniem Jezusa na krzyżu. Wtedy cierpienie nie będzie Cię niszczyć,
lecz stanie się tak wielką łaską „że nikt z ludzi tego nie pojmie dostatecznie, większą niż dar
czynienia cudów, bo przez cierpienie dusza mi oddaje, co ma najdroższego – swą wolę” – tak
mówił Pan Jezus mistyczce Rozalii Celakównie. Nic tak nie otwiera człowieka na Boga i nic go
tak nie może przemienić jak bezinteresowny dar cierpienia.
Aby ofiarować swoje cierpienie za kapłanów – można posłużyć się modlitwą:
„Jezu, Boski Zbawicielu, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci swoje cierpienia
fizyczne i udręki duchowe, w intencjach Kościoła świętego, kapłanów,
Proszę, otaczaj opieką rodziny, by mocą Twej łaski skutecznie oparły się zasadzkom
złego ducha.bronili życia aż do naturalnej śmierci. Spraw, aby krzyż, który
dźwigam, stał się dla mnie źródłem odwagi, wyzwolenia i mocy, aby cierpienie nie

odebrało mi nadziei, by wiara moja nie gasła, a miłość nie ustawała. A kiedy
nadejdzie kres mego życia, przybądź po mnie i zaprowadź mnie do swego
Królestwa. Amen”.

Przykładowe Formy ofiarowania cierpienia

WYBIERZ RODZAJ WSPARCIA JEDNEGO KAPŁANA

RODZAJE WSPARCIA KAPŁANÓW

Modlitwa